Stichting KunstenDialoog ontwikkelt projecten op het raakvlak van kunst, cultuur en maatschappij

THE ARTS & DIALOGUE FOUNDATION DEVELOPS PROJECTS WHERE ARTS, CULTURES, AND SOCIETIES MEET

Ons doel is uitwisseling stimuleren tussen culturen, nationaliteiten en religies. Ook creëren we graag een podium voor talentvolle makers: choreografen, dansers, theatermakers en muzikanten.
.
Daarom organiseren we o.a. evenementen, concerten en optredens. Onze thuisbasis is De Hallen Amsterdam, maar we slaan graag onze vleugels uit om op andere plekken in Amsterdam te werken.
.
(ENG) Our goal is stimulating the exchange of cultures, nationalities, and religions. We also create a stage for talented makers: choreographers, dancers, theater makers, and musicians.
.
This is why we organize events, concerts, and performances (see Producties). Our home base is De Hallen in Amsterdam, but we enjoy spreading our wings to other parts of the Amsterdam metro. 

Missie|Mission

Het doel van de stichting is het stimuleren van (kunst)vormen als bindmiddel en een bijdrage te leveren aan de dialoog tussen (bevolkings-)groepen, culturen, nationaliteiten en religies. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren, presenteren en faciliteren van voorstellingen, concerten, debatten, evenementen en bijeenkomsten met een culturele, maatschappelijke en/of politieke inhoud.

Aan de publiekskant wil de stichting hiermee bereiken dat mensen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met (hoogwaardige) kunst en cultuur, waarmee zij via andere wegen misschien niet zo snel in aanraking zouden komen en dat verschillende groepen mensen met elkaar in contact komen. Aan de kant van de makers willen we een platform bieden voor jong talent. We willen hen een podium en ondersteuning bij het ontwikkelen van hun praktijk bieden.

(ENG) The goal of this foundation is to stimulate the arts as a way to connect people and to make a contribution to dialogue between peoples, cultures, nationalities, and religions. The foundation tries to accomplish this goal by organizing, presenting, and facilitating performances, concerts, debates, events, and gatherings with a cultural, societal and/or political content. 

The foundation would like to accomplish that people can come in contact with quality art and culture, whom would possibly otherwise not usually find these avenues. We would also like to achieve creating contact between differing groups of people. And we want to offer a platform for young talent. We aim to offer them a stage and support with developing their artistic practice.

Visie|Vision

KunstenDialoog gelooft in de kracht van kunst en cultuur om bruggen te bouwen en onderwerpen te agenderen. Niet met de naïeve veronderstelling dat kunst sociale problemen op kan lossen of dat kunst enkel het maatschappelijke debat zou moeten dienen, maar KunstenDialoog gelooft wel in de kracht van kunst wederzijds begrip te bevorderen en een frisse blik te bieden waar ingesleten patronen de boventoon voeren. Afgezien van elk maatschappelijk doel kan kunst – wanneer aangeboden in een toegankelijke sfeer waarin zowel professionals, amateurs als toeschouwers met elkaar kunnen omgaan – de passie voor kunst verhogen of mensen dit laten ontdekken. KunstenDialoog gelooft ook dat kunstenaars gesteund moeten worden, zeker in de beginfase van hun carrière.

(ENG) Arts & Dialogue believes in the power of arts and culture, to build bridges, and to address different topics. Not with the naive understanding that the arts can solve social issues or that the arts should be the only source serving societal debates, but Arts & Dialogue does believe that arts have the power to improve mutual understanding and to offer a fresh perspective into old thought patterns about one another. Aside from any societal goal, the arts can – when offered in an accessible atmosphere in which professionals, amateurs as well as spectators can interact with one another – increase the passion for the arts or at least allow people to discover it. Arts & Dialogue believes that artists should be supported, especially in the starting phase of their career. 

Bestuur|Board

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De directie en projectleider ontvangen een minimale beloning voor hun werkzaamheden.

(ENG) Board members do not receive remuneration for their activities for the foundation. They do have the right for compensation for the expenses made to perform their function. The direction and project manager receive a minimal contribution for their work. 

  • Jet van den Heuvel - Voorzitter

  • Sophia France - Penningmeester

  • Geraldine Moodley & Timothy Persent - Algemene leden

Jaarverslagen|AnnualReports

Contact

Email: gary@kunstendialoog.nl
RSIN: 856902573